Systém pre zaručenie bezpečnosti potravín

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) je súčasťou systému riadenia kvality. Predstavuje analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej čistoty potravín. Zahŕňa komplexný systém pravidiel napomáhajúcich spoločnostiam zavádzať výrobné, spracovateľské a distribučné postupy v súlade s predpismi o bezpečnosti potravín a spĺňať kvalitatívnu úroveň očakávanú spotrebiteľmi. Povinnosť HACCP certifikácie sa vzťahuje na prevádzky a podniky, ktoré spracovávajú, uskladňujú alebo distribuujú potraviny. Úspešná implementácia HACCP systému si vyžaduje multidisciplinárny prístup ku ktorému prispievame i my vypracovaním a poskytovaním podrobnej dokumentácie.

Bezpečný postup

Pred deratizáciou vykonáme obhliadku objektu a rozložíme optimálny počet označených deratizačných staničiek. Deratizácia s využitím deratizačných staničiek predstavuje najbezpečnejší spôsob deratizácie. Prípravok určený na likvidáciu škodcov je umiestnený v uzatvorenej staničke, vďaka čomu k nemu nemajú prístup iné zvieratá, neoprávnené osoby a deti.

Rozmiestnenie a kontrola staničiek

Rozmiestnené deratizačné staničky kontrolujeme v dohodnutých intervaloch. Pri zistenom výskyte uhynutých škodcov zabezpečíme ich odstránenie v súlade s platnou legislatívou.

Kompletná dokumentácia

Po vykonaní deratizácie obdrží zákazník pôdorysný plán rozmiestnenia staničiek, protokol o vykonaní deratizácie a kartu bezpečnostných údajov k použitej účinnej látke.

ZAVOLAJTE NÁM

+421 944 298 405

(Bratislava a okolie)

Dovoláte sa najmä medzi 7-18h.
S nami sa zbavíte
všetkých škodcov