Zamedzenie infekcií

Je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Je to taktiež ničenie choroboplodných zárodkov na živých a neživých materiáloch. Dezinfikuje sa praktický všetko (človek, bežné veci, vzduch, voda, zvieratá).

Cieľom je to, aby na predmetoch alebo v prostredí neboli mikróby, ktoré spôsobujú rôzne infekčné ochorenia (salmonelóza, dyzentéria, leptospiróza). Vykonáva sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv).

Dezinfekciu môžme tiež definovať ako čistenie predmetu od niektorých alebo všetkých patogénnych organizmov, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

O Dezinfekcii

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorá sa vykonáva za účelom zničenia čo najväčšieho počtu choroboplodných zárodkov, nežiaducich mikroorganizmov a pôvodcov infekcií. Na výkon dezinfekcie sa používajú fyzikálne alebo chemické prostriedky. V potravinárskej sanitácii sa dezinfekcia označuje aj pojmom dekontaminácia, presnejšie mikrobiálna dekontaminácia.

Baktérie sa nachádzajú takmer všade (vo vzduchu, na zemi, vo vode). Priaznivé životné podmienky pre rozmnožovanie baktérií sú vlhkosť, teplo a dobré zdroje živín (vodovodné kohútiky, nechladené jedlá). Cieľom dezinfekcie je zníženie počtu baktérií na mieru, ktorá nemôže predstavovať žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.

Vírusy sú omnoho menšie ako baktérie. Na rozdiel od baktérií nie sú samostatné organizmy. Aby sa mohli rozmnožiť, musia vniknúť do cudzej bunky. Vírusy sa nachádzajú, podobne ako baktérie, v zemi, tekutinách, ale aj vo vzduchu a krvi. Príklady vírusových ochorení sú chrípka, herpes, žltačka, AIDS.

Plesne sú mikroskopické vláknité huby. Pre svoj rast a rozmnožovanie vyžadujú predovšetkým vlhkosť. Rozmnožujú sa veľmi rýchlo a vytvárajú spóry. Vyskytujú sa v bytoch, domoch v dôsledku stavebnej chyby, nedostatočného vetrania alebo nedostatočného kúrenia. Plesne vyvolávajú alergie, infekcie a rôzne ochorenia.

Spôsoby dezinfekcie

Ochranná dezinfekcia
Vykonávame ju bez vzťahu ku konkrétnemu ohnisku nákazy. Je dôležitou súčasťou komplexných hygienických opatrení. Samozrejme za Vás strážime aj čas, v ktorom je nutné vykonať ochrannú dezinfekciu znovu.

Ohnisková dezinfekcia
Jej cieľom je zneškodňovať choroboplodné zárodky vylučované infekčne chorým jedincom (bacilonosičov) do okolia. Aplikácia je takmer totožná s aplikáciou ochrannej dezinfekcie.

Preventívna dezinfekcia
Preventívna dezinsekcia: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vznikaniu, zahniezdeniu, rozmnoženiu a šíreniu škodlivých článkonožcov.