Aké deratizačné služby poskytujeme?

Deratizácia je kľúčovým krokom k ochrane vášho domova či podniku, najmä počas kritických období ako jar a jeseň. Je to nielen o ochrane pred škodcami, ale aj o zabezpečení zdravia a pohody. Zákon č. 355/2007 a ďalšie predpisy jasne stanovujú, že pravidelné deratizačné zásahy nie sú len odporúčaním, ale povinnosťou, pričom ich načasovanie a rozsah určuje Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva na základe aktuálnej situácie.

Hlodavce, ako známi prenášači vážnych infekčných chorôb (napríklad salmonelóza, toxoplazmóza či leptospiróza), predstavujú vážne riziko. Ich moč, ktorý môže byť prítomný všade tam, kde sa hlodavce vyskytujú, je zdrojom mnohých zdravotných hrozieb.

V našej práci sa opierame o najmodernejšie technológie a metódy, ktoré sme získali vďaka spolupráci s poprednými odborníkmi z Českej republiky aj zo zahraničia. Naším cieľom je poskytovať služby, ktoré sú nielen účinné, ale aj dlhodobo udržateľné. Neváhajte nás kontaktovať a presvedčte sa o kvalite našich služieb na vlastnej koži. Zabezpečte si pokojnú myseľ a bezpečný domov s profesionálnou deratizáciou.

Cena v € vrátane služieb a použitých prípravkov

Deratizácia

(Ceny sú uvedené bez DPH)

Služba

Cena

Nástraha v plastovej nádobe

2 €

Lepová pasca

5 €

Lepová stanica

7 – 10 €

Bezpečnostne uzamykateľná návnadová stanica s nástrahou

10 – 13 €

Ultrazvukový odpudzovač hlodavcov

50 €

Odstránenie kuny, lasice, tchora

od 130 €

Právne vyloženie deratizácie

Usmernenie pre zabezpečenie cielenej regulácie živočíšnych škodcov v obciach v územnom obvode Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Obce majú nezastupiteľnú úlohu v prevencii prenosných ochorení a s tým súvisiacou reguláciou živočíšnych škodcov v minulosti známou pod názvom dezinsekcia – ničenie hmyzu a deratizácia – ničenie hlodavcov. Legislatívny základ Úlohy obcí, ktoré by sa mali aktívne podieľať na regulácii živočíšnych škodcov je zakotvená v nasledovnej legislatíve: Reguláciu živočíšnych škodcov usmerňuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008 Z. z. (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) a to v §12 ods.2 písm. e), kde sa uvádzajú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorými sú dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov.

Povinnosťou obcí je podľa tohto zákona plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len RÚVZ).

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 4 ods. 3 písm. k) uvádza, že obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce a § 6 umožňuje vytvárať všeobecné záväzné nariadenie obce – obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia. Nariadenie č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín v

PRÍLOHE I – Prvovýroba

V časti A: Všeobecné hygienické ustanovenia pre prvovýrobu a súvisiace činnosti

Kapitola II. Hygienické ustanovenia v ods. 5 nariaduje:

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, ktorí produkujú alebo zberajú rastlinné produkty, musia prijať, ako je ako je vhodné, primerané opatrenia – aby sa, pokiaľ je to možné, zabránilo tomu, aby zvieratá a škodce spôsobovali kontamináciu.

V PRÍLOHE II – Všeobecné hygienické požiadavky pre všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov v

Kapitole I – Všeobecné požiadavky na potravinárske priestory v bode 2. Usporiadanie, riešenie, konštrukcia, umiestnenie a veľkosť potravinárskych priestorov nariaďuje: Umožňovať správne hygienické praktiky vrátane ochrany proti kontaminácii, a najmä kontrolu škodcov. Praktická realizácia Podkladom pre opatrenie na predchádzanie prenosným ochoreniam je nahlásenie zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov občanmi obce alebo vykonanie prieskumu s cieľom zistenia zvýšeného výskytu živočíšnych škodcov na území alebo časti územia obce s oznámením zistenej skutočnosti RÚVZ.

RÚVZ po overení uvedenej skutočnosti uloží obci opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení a to vykonanie regulácie živočíšnych škodcov. Obec výberovým konaním poverí fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá vykonáva reguláciu živočíšnych škodcov ako profesionálnu činnosť vykonaním regulácie živočíšnych škodcov. Uvedené fyzické a právnické osoby sú pri výkone regulácie živočíšnych škodcov povinné postupovať podľa § 52, ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré skladujú potraviny a zložky na ich výrobu na území obce sú v súlade s § 10, ods.1, písm. a) zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách povinné zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov. Fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia na území obce sú v súlade s § 52, ods.1, písm. j) zákona NR SR Č.355/2007 Z. z. a § 14, ods.4 vyhlášky MZ SR č.259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia povinné zabezpečiť vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Obec vydá nariadenie vykonať reguláciu živočíšnych škodcov prostredníctvom verejnej vyhlášky.

Obec kontroluje výkon regulácie živočíšnych škodcov a jej efektívnosť, pri čom spôsob vykonania kontroly môže konzultovať s pracovníkmi odboru epidemiológie RÚVZ Banská Bystrica.

http://www.vzbb.sk/sk/aktuality/spravy/2010/usmernenie_ddd.php

ZAVOLAJTE NÁM

+421 944 298 405

(Bratislava a okolie)

Dovoláte sa najmä medzi 7-18h.
S nami sa zbavíte
všetkých škodcov